Stanovy

IPRV – Inštitút pre podporu a rozvoj vzdelávania, vedy a výskumu

Preambula

IPRV – Inštitút pre podporu a rozvoj vzdelávania, vedy a výskumu je dobrovoľnou a nepolitickou inštitúciou na zabezpečenie, presadzovanie a rozvíjanie aktivít v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu, celospoločenského rozvoja a spoločenskej zodpovednosti.

IPRV – Inštitút pre podporu a rozvoj vzdelávania, vedy a výskumu je založený na kresťanských hodnotách, ktoré chce uplatňovať vo svojej službe a pomoci, so zásadami vzájomnej rovnosti, solidarity, úcty a spolupráce.

I. Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia je v slovenskom jazyku: IPRV – Inštitút pre podporu a rozvoj vzdelávania, vedy a výskumu, v anglickom jazyku: IPRV - Institute for the support and development of education, science and research.
 2. Sídlom združenia je Liptovská 8, 821 09 Bratislava, Slovenská republika.
 3. IPRV – Inštitút pre podporu a rozvoj vzdelávania, vedy a výskumu (ďalej len „združenie“) je právnickou osobou združujúcou fyzické a právnické osoby. Svoju činnosť vykonáva na celom území Slovenskej republiky, v rámci vlastných stanov a právnych noriem Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí podľa platných právnych predpisov v krajine pôsobenia.
 4. Združenie je založené v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

II. Poslanie

Hlavným poslaním združenia je zabezpečenie, presadzovanie a rozvíjanie aktivít v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu, celospoločenského rozvoja a spoločenskej zodpovednosti. Súčasťou poslania združenia je tiež napomáhať rozvoju regiónov, cestovného ruchu, cezhraničnej spolupráce, podnikania a zamestnanosti.

III. Cieľ a činnosť združenia

Cieľom združenia je združovať fyzické a právnické osoby za účelom podpory a rozvíjania aktivít v oblastiach:

 1. Vzdelávania a mimoškolskej činnosti a to najmä prostredníctvom:
  1. podpory aktivít a vzdelávania na všetkých úrovniach, ako aj celoživotného vzdelávania v rôznych oblastiach života,
  2. podpory a zavádzania e-learningu ako modernej formy vzdelávania,
  3. stimulovania využívania výsledkov vedeckej a umeleckej činnosti učiteľov a študentov,
  4. podpory vzdelávania a vytvárania príležitostí pre marginálne skupiny a ľudí s nedostatkom príležitostí,
  5. podpory a organizovania kultúrnych, spoločenských, športových a umeleckých aktivít smerujúcich ku globálnemu vzdelávaniu, rozvoju, spolupráci a pomoci,
  6. realizácie výchovno-vzdelávacej činnosti v súlade so zákonom a v jeho medziach, formou organizovania vzdelávacích a prezentačných odborných podujatí (semináre, konferencie, kolokvia, diskusné fóra, interdisciplinárne okrúhle stoly, tréningy, kurzy, prezentácie odborných diel a autorov, prezentácie pracovných pomôcok, nástrojov a techník práce a pod.),
  7. metodickej a odbornej spolupráce so subjektami, ktoré sa vo svojej činnosti venujú podpore vzdelávania a organizovaniu kultúrno-spoločenských aktivít,
  8. prípravy, sprostredkovania a realizácie vzdelávacích a iných projektov, ktoré sú (spolu)financované z verejných zdrojov Slovenskej republiky, Európskej únie a iných subjektov,

 2. Vedy a výskumu formou:
  1. podpory efektívnej a zmysluplnej komunikácie a spolupráce vedeckých a výskumných pracovníkov,
  2. poskytovania otvorenej platformy partnerom z podnikateľskej sféry pre spoluprácu v rámci aplikovaného výskumu,
  3. riešenia úloh aplikovaného výskumu s cieľom transferu výsledkov výskumu a vyvinutých technológií z vedecko-výskumných projektov do praxe,
  4. spolupráce so sieťou vedecko-výskumných pracovísk v SR a v zahraničí, ako aj iných vedeckých a vývojových inštitúcií v SR a zahraničí,
  5. zabezpečovania a organizovania odborných seminárov, workshopov a vedeckých konferencií s cieľom prezentovať výsledky výskumu a tak podporovať rozvoj vedy a výskumu v SR,
  6. vytvorenia platformy poradenských služieb pre implementáciu výsledkov výskumu a vývoja do praxe a tak podporovať inovatívny rozvoj v SR,
  7. prípravy projektov výskumu a vývoja v spolupráci so slovenskými univerzitami, ako aj ostatnými inštitúciami výskumu a vývoja a žiadať o finančnú podporu projektov v oblasti základného a aplikovaného výskumu od grantových agentúr,
  8. podpory rozvoja vedy a výskumu pomocou mimorozpočtových externých zdrojov, najmä štrukturálnych fondov a súkromného kapitálu,
  9. podpory vytvárania strategických partnerstiev v oblasti vedy a výskumu,

 3. Ochrany zdravia, životného prostredia, celospoločenského rozvoja a spoločenskej zodpovednosti, a to najmä prostredníctvom:
  1. podpory ochrany práv a záujmov spotrebiteľa,
  2. podpory a propagácie zdravého životného štýlu a predchádzaniu chorobám,
  3. prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov a ich dôsledkov,
  4. rozvoja občianskeho dobrovoľníctva, aktívnej participácie občanov na miestnej, regionálnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni,
  5. posilňovania demokratických princípov a hodnôt,
  6. podpory komunikácie a dialógu medzi ľuďmi a medzi jednotlivými sektormi,
  7. podpory aktivít za účelom rozvoja regiónu, cestovného ruchu, cezhraničnej spolupráce a rozvoja podnikania,
  8. spolupráce s orgánmi štátnej správy a samosprávy na mestskej, regionálnej a národnej úrovni, školami a školskými zariadeniami, s občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami, rozvíjaním spolupráce a partnerstva s domácimi a zahraničnými organizáciami a iniciatívami, pôsobiacimi v súlade s cieľmi združenia a vytváranie siete spolupráce s nimi,

 4. Súčasne s vyššie uvedenými aktivitami je združenie oprávnené:
  1. organizačne zabezpečovať a usporadúvať semináre, školenia, vzdelávacie programy a konferencie v súlade s cieľmi združenia,
  2. zabezpečovať vydavateľskú činnosť, prípadne sa spolupodieľať na vydavateľskej činnosti s inými subjektami,
  3. vykonávať informačnú a poradenskú činnosť,
  4. vypracúvať oponentúry, posudky, odborné stanoviská a pripomienky k rôznym projektom, analýzam, prácam, zákonom a ďalším dokumentom,
  5. realizovať projekty v súlade s poslaním a činnosťou združenia,
  6. vykonávať podnikateľskú a obchodnú činnosť, prípadne zriaďovať hospodárske subjekty, na zabezpečenie vlastných zdrojov pre realizáciu svojich zámerov, jednotlivých činností a dosahovanie cieľov.

IV. Orgány združenia a spôsob ich voľby

 1. Orgánmi združenia sú:
  1. Valné zhromaždenie.
  2. Predstavenstvo.
 2. Funkčné obdobie orgánov združenia je 5 rokov, ak nie je v stanovách alebo v zákone ustanovené inak. Ak neboli v tomto období zvolení noví členovia orgánov združenia, predlžuje sa toto funkčné obdobie až do ich zvolenia.
 3. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetci členovia združenia. Právnická osoba je zastúpená svojím štatutárnym zástupcom alebo ním poverenou osobou.
 4. Valné zhromaždenie zvoláva Predstavenstvo telefonicky, elektronickou poštou alebo písomnou formou aspoň desať dní pred termínom jeho konania. Valné zhromaždenie sa schádza raz za kalendárny rok, najmenej však raz za tri roky. Na niektoré zasadnutia Valného zhromaždenia môžu byť v osobitných prípadoch pozvaní aj nečlenovia združenia, ktorí majú poradný hlas.
 5. Mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia zvoláva predseda na základe písomnej žiadosti nadpolovičnej väčšiny členov združenia do tridsiatich dní odo dňa doručenia žiadosti, resp. ak je potrebné doplniť členov do orgánov združenia.
 6. Zasadnutie Valného zhromaždenie vedie predseda združenia alebo ním poverený člen Predstavenstva.
 7. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov združenia, pričom rozhodnutia Valného zhromaždenia sú schválené súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Pri rozhodovaní o zániku alebo zlúčení združenia alebo o zmene stanov rozhoduje dvojtretinová väčšina prítomných členov. Člen združenia môže písomne poveriť iného člena, aby ho na Valnom zhromaždení zastúpil. Zastúpený člen sa považuje za prítomného. Riadny člen má pri hlasovaní jeden hlas, čestný člen má poradný hlas. Uznesenia Valného zhromaždenia sú záväzné pre všetkých členov a všetky orgány združenia. Pokiaľ Valné zhromaždenie nebolo v riadne zvolanom termíne uznášaniaschopné, zvolá Predstavenstvo najneskôr do 30 dní náhradné Valné zhromaždenie, ktoré je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov.
 8. Do výlučnej právomoci Valného zhromaždenia patrí rozhodovanie o všetkých základných otázkach združenia a to najmä vo veciach:
  1. schvaľovania zmien a doplnkov stanov združenia,
  2. voľby a odvolávania členov Predstavenstva združenia,
  3. zrušenia alebo zmien rozhodnutí Predstavenstva združenia,
  4. dobrovoľného rozpustenia občianskeho združenia, alebo jeho zlúčenia s iným občianskym združením,
  5. schvaľovania koncepcie činnosti a rozvoja združenia na ďalšie obdobie,
  6. kontroly a schvaľovanie rozpočtu, výročnej správy o činnosti a hospodárení združenia,
  7. rozhodovania o ďalších veciach, ktoré si vyhradí a nepatria do rozhodovacej právomoci Predstavenstva,
  8. kontroly dodržiavanie stanov, vnútorných smerníc a nariadení združenia.
 9. Predstavenstvo je výkonným orgánom, ktoré riadi činnosť združenia a tvorí ho:
  1. predseda,
  2. podpredseda a
  3. ďalší piati členovia predstavenstva zodpovední za určené oblasti činností združenia.
 10. Predstavenstvo rozhoduje hlasovaním na svojom zasadnutí, pričom každé rozhodnutie je schválené súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Predstavenstva. Každý člen Predstavenstva má jeden hlas.
 11. Zasadnutia predstavenstva zvoláva predseda Predstavenstva najmenej päť dní pred konaním zasadnutia telefonicky, elektronickou poštou alebo písomnou formou.
 12. Predstavenstvo:
  1. zvoláva Valné zhromaždenie združenia, pripravuje jeho zasadnutia a zúčastňuje sa ich,
  2. volí a odvoláva predsedu združenia a volí a odvoláva podpredsedu na návrh predsedu,
  3. stanovuje právomoci a povinnosti predsedu Predstavenstva nad rámec týchto stanov,
  4. schvaľuje nových členov združenia, rozhoduje o zrušení členstva v združení a vedie evidenciu členov združenia,
  5. schvaľuje výšku členských príspevkov,
  6. vypracúva koncepciu činnosti a rozvoja združenia, navrhuje rozpočet a schvaľuje výročnú správu o činnosti a hospodárení združenia,
  7. schvaľuje smerovanie a plán činnosti združenia; koordinuje, zabezpečuje a zodpovedá za napĺňanie jeho činnosti,
  8. riadi sa uzneseniami Valného zhromaždenia a zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu,
  9. rozhoduje o vnútorných otázkach združenia,
  10. navrhuje a schvaľuje zriadenie organizačnej zložky združenia,
  11. vyhotovuje a schvaľuje uznesenia a zápisnice zo svojho zasadnutia a schvaľuje interné smernice združenia,
  12. zaoberá sa návrhmi a podnetmi členov združenia,
  13. informuje členov o činnosti združenia a chráni a presadzuje záujmy členov združenia,
  14. rozhoduje o sťažnostiach, žiadostiach a návrhoch členov združenia, ktoré sú adresované Predstavenstvu,
  15. vykonáva ďalšiu činnosť pokiaľ nepatrí iným orgánom združenia.
 13. Predseda je štatutárnym orgánom a zástupcom združenia, ktorý:
  1. zastupuje združenie navonok a koná v jeho mene,
  2. zastupuje združenie v zahraničí a na medzinárodných stretnutiach a konferenciách,
  3. disponuje s majetkom združenia, spravuje majetok združenia a zodpovedá za jeho správu,
  4. koná v pracovno-právnych vzťahoch združenia,
  5. schvaľuje výšku náhrad za činnosť v orgánoch a funkciách združenia,
  6. menuje a odvoláva zástupcov združenia do orgánov mimo združenia, rozhoduje priamo alebo prostredníctvom určenej komisie alebo osoby o vysielaní členov združenia v rámci domácich alebo medzinárodných programov,
  7. vymenúva vedúcich pracovníkov organizačných zložiek združenia,
  8. vymenúva koordinátorov a zodpovedných pracovníkov do jednotlivých oblastí činností a záujmov združenia,
  9. kontroluje činnosť združenia a činnosť pracovníkov združenia,
  10. vydáva interné smernice a nariadenia,
  11. pri svojej činnosti dodržiava stanovy združenia a platné právne predpisy,
  12. zodpovedá za svoju činnosť Predstavenstvu.
 14. Podpredseda združenia je štatutárnym orgánom a zástupcom združenia navonok, ktorý:
  1. zastupuje združenie a koná v jeho mene počas neprítomnosti predsedu združenia,
  2. zastupuje predsedu s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom,
  3. disponuje s majetkom združenia s predchádzajúcim písomným súhlasom predsedu.

V. Členstvo v združení

 1. Členstvo v združení vzniká rozhodnutím Predstavenstva.
 2. Predsedníctvo rozhoduje o členstve v združení do tridsiatich dní od podania riadnej písomnej prihlášky. O svojom rozhodnutí informuje záujemcu o členstvo písomnou formou do desiatich dní, pričom svoje rozhodnutie nemusí odôvodniť.
 3. Členom združenia môže byť každý, kto sa k členstvu dobrovoľne prihlási a súhlasí so stanovami združenia. Členstvo v združení je dobrovoľné a nikto nesmie byť k nemu nútený nijakým spôsobom. Zároveň na členstvo v združení nie je právny nárok a členstvo v združení nevylučuje členstvo v iných združeniach. Členom združenia sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa stotožňuje s poslaním a cieľmi združenia a akceptuje hodnoty združenia, rešpektuje práva a povinnosti vyplývajúce zo stanov združenia. Členstvo v združení nie je obmedzené štátnou príslušnosťou, národnosťou, vekom, pohlavím, rasou, pôvodom, náboženským vyznaním, politickým zmýšľaním, sexuálnou orientáciou alebo sociálnym postavením.
 4. Dokladom o členstve v združení je platný členský preukaz, ktorý vydáva Predstavenstvo.
 5. Členskú základňu tvoria riadni a čestní členovia. Zoznam členskej základne vedie Predstavenstvo.
  1. Riadne členstvo vzniká zápisom do zoznamu členov združenia na základe písomnej prihlášky záujemcu o členstvo, ktorú schvaľuje Predstavenstvo na svojom najbližšom zasadnutí, a zaplatením členského poplatku. Podmienkou prijatia prihlášky fyzickej osoby je vek minimálne 18 rokov. Forma prihlášky je upravená vnútornými predpismi.
  2. Čestné členstvo môže združenie ponúknuť rôznym osobnostiam z oblasti spoločenského, politického, vedeckého a duchovného života, alebo sa ním môže stať osoba, ktorá významným spôsobom prispela k dobrému menu združenia, resp. ktorá významnou mierou prispieva na rozvoj združenia. O čestnom členstve rozhoduje Predstavenstvo a vzniká v okamihu jeho prijatia osobou, ktorej bolo navrhnuté.
 6. Členstvo v združení zaniká:
  1. zánikom združenia,
  2. stratou spôsobilosti na právne úkony,
  3. úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
  4. vystúpením - dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,
  5. rozhodnutím Predstavenstva a vyškrtnutím zo zoznamu členov – na základe zistenia, že príslušný člen konal v rozpore s poslaním združenia a škodí mu alebo na základe pasivity člena, ktorý si neplní svoje členské povinnosti alebo ich porušuje.
 7. Práva a povinnosti členov združenia:
  1. slobodne sa rozhodovať o svojom členstve v združení,
  2. kedykoľvek vystúpiť zo združenia,
  3. plnohodnotne sa podieľať na činnosti združenia a byť informovaný o činnosti združenia,
  4. zúčastňovať sa Valného zhromaždenia a navrhovať členov Predstavenstva,
  5. podávať podnety, pripomienky, návrhy a sťažnosti na ktoromkoľvek stupni riadenia; orgány združenia sú povinné sa nimi zaoberať a odpovedať na ne,
  6. voliť a byť volený do akéhokoľvek orgánu združenia,
  7. využívať všetky výhody, ktoré združenie svojím členom poskytuje,
  8. dodržiavať všetky platné právne normy a predpisy týkajúce sa výkonu činností realizovaných v združení,
  9. konať v súlade s poslaním a cieľom združenia, dodržiavať stanovy, ďalšie predpisy a úlohy dohodnuté orgánmi združenia,
  10. pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
  11. ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia, ako aj majetok, ktorý má združenie v užívaní, v prenájme alebo prepožičaný. V prípade poškodenia, straty alebo inak spôsobenej škody na takomto majetku je člen povinný túto škodu nahradiť peňažným plnením, alebo, ak o to člen požiada a ak je to možné, nahradiť škodu uvedením do pôvodného stavu,
  12. obhajovať a presadzovať záujmy a dobré meno združenia,
  13. platiť členské príspevky v stanovenom termíne a v stanovenej výške,
  14. vrátiť členský preukaz po skončení jeho platnosti alebo po zániku členstva v združení.
 8. Organizačné zložky združenia:
  1. Organizačné zložky združenia sú zriaďované s cieľom rozvíjať činnosť združenia v rôznych oblastiach. Sú zriaďované združením a nekonajú vo vlastnom mene.
  2. O zriadení a zániku organizačnej zložky rozhoduje Predstavenstvo, ktoré je povinné o tom informovať členov združenia na najbližšom zasadnutí Valného zhromaždenia. Dekrét o zriadení alebo zániku vydáva predseda združenia.
  3. Organizačná zložka musí vo svojom názve obsahovať označenie „IPRV“ (bez úvodzoviek) s uvedením, že ide o organizačnú zložku.
  4. Každú organizačnú zložku vedie jej vedúci, ktorého menuje a odvoláva so súhlasom Predstavenstva predseda združenia. Jemu vedúci organizačných jednotiek priamo zodpovedajú za svoju činnosť.
  5. Predseda združenia riadi a kontroluje činnosť vedúcich organizačných zložiek.

VI. Zásady hospodárenia

 1. Hospodárenie združenia sa vykonáva podľa rozpočtu a vnútorných predpisov združenia.
 2. Združenie hospodári so svojím hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ku ktorému má právo hospodárenia, resp. majetkom mu zvereným.
 3. Majetok združenia tvoria najmä:
  1. členské príspevky,
  2. dary od fyzických a právnických osôb,
  3. dotácie a granty právnických osôb,
  4. hmotný majetok združenia a výnosy z majetku združenia,
  5. príjmy z vlastnej činnosti v súlade s cieľom združenia,
  6. iné zdroje v súlade s platnými právnymi predpismi.
 4. Všetky príjmy sa môžu použiť výhradne na činnosť súvisiacu s napĺňaním poslania a cieľov združenia, ako aj k vytváraniu ďalších nevyhnutných podmienok na existenciu a rozširovanie zámerov rozvoja týchto činností.
 5. Združenie vykonáva hospodársku činnosť priamo alebo zriaďuje na tento účel hospodárske subjekty v rámci svojej právnej subjektivity alebo samostatné právne subjekty.
 6. Organizačné jednotky sú hospodársky napojené na rozpočet združenia. Za hospodárenie celého združenia zodpovedá Predstavenstvo.
 7. Hospodárenie s majetkom združenia sa riadi v súlade so stanovami, všeobecne záväznými nariadeniami a uzneseniami orgánov združenia. Uskutočňuje sa podľa schváleného rozpočtu.
 8. Výsledky hospodárenia celého združenia za obdobie jedného roka sú predkladané Predstavenstvu a Valnému zhromaždeniu.
 9. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť nasmerovanú na naplnenie poslania a dosiahnutie cieľov združenia v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami združenia.

VII. Zánik združenia

 1. O zániku združenia, jeho zlúčení s iným združením alebo o dobrovoľnom rozpustení rozhoduje Valné zhromaždenie.
 2. Združenie zaniká aj právoplatným rozhodnutím štátneho orgánu o jeho rozpustení.
 3. Likvidátora združenia pri dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným združením vymenúva Predstavenstvo.
 4. Likvidátor združenia najskôr vysporiada všetky záväzky a pohľadávky združenia a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Predstavenstva.
 5. Zánik združenia oznámi likvidátor do pätnástich dní od ukončenia likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. Týmto dňom nadobúdajú stanovy účinnosť.
 2. Stanovy je možné meniť alebo dopĺňať iba po predchádzajúcom schválení Valným zhromaždením.
 3. Podrobnosti o činnosti združenia upravuje rokovací poriadok, vnútorný organizačný poriadok a schválené interné smernice.
 4. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia automaticky stávajú jeho riadnymi členmi a sú zároveň členmi Predstavenstva, ktoré prijíma nových členov združenia.

V Bratislave, dňa 9. 7. 2013