Naša činnosť

Cieľom združenia je združovať fyzické a právnické osoby za účelom podpory a rozvíjania aktivít v oblastiach:

 • Vzdelávania a mimoškolskej činnosti a to najmä prostredníctvom:
  • podpory aktivít a vzdelávania na všetkých úrovniach, ako aj celoživotného vzdelávania v rôznych oblastiach života,
  • podpory a zavádzania e-learningu ako modernej formy vzdelávania,
  • stimulovania využívania výsledkov vedeckej a umeleckej činnosti učiteľov a študentov,
  • podpory vzdelávania a vytvárania príležitostí pre marginálne skupiny a ľudí s nedostatkom príležitostí,
  • podpory a organizovania kultúrnych, spoločenských, športových a umeleckých aktivít smerujúcich ku globálnemu vzdelávaniu, rozvoju, spolupráci a pomoci,
  • realizácie výchovno-vzdelávacej činnosti v súlade so zákonom a v jeho medziach, formou organizovania vzdelávacích a prezentačných odborných podujatí (semináre, konferencie, kolokvia, diskusné fóra, interdisciplinárne okrúhle stoly, tréningy, kurzy, prezentácie odborných diel a autorov, prezentácie pracovných pomôcok, nástrojov a techník práce a pod.),
  • metodickej a odbornej spolupráce so subjektami, ktoré sa vo svojej činnosti venujú podpore vzdelávania a organizovaniu kultúrno-spoločenských aktivít,
  • prípravy, sprostredkovania a realizácie vzdelávacích a iných projektov, ktoré sú (spolu)financované z verejných zdrojov Slovenskej republiky, Európskej únie a iných subjektov.

 • Vedy a výskumu formou:
  • podpory efektívnej a zmysluplnej komunikácie a spolupráce vedeckých a výskumných pracovníkov,
  • poskytovania otvorenej platformy partnerom z podnikateľskej sféry pre spoluprácu v rámci aplikovaného výskumu,
  • riešenia úloh aplikovaného výskumu s cieľom transferu výsledkov výskumu a vyvinutých technológií z vedecko-výskumných projektov do praxe,
  • spolupráce so sieťou vedecko-výskumných pracovísk v SR a v zahraničí, ako aj iných vedeckých a vývojových inštitúcií v SR a zahraničí,
  • zabezpečovania a organizovania odborných seminárov, workshopov a vedeckých konferencií s cieľom prezentovať výsledky výskumu a tak podporovať rozvoj vedy a výskumu v SR,
  • vytvorenia platformy poradenských služieb pre implementáciu výsledkov výskumu a vývoja do praxe a tak podporovať inovatívny rozvoj v SR,
  • prípravy projektov výskumu a vývoja v spolupráci so slovenskými univerzitami, ako aj ostatnými inštitúciami výskumu a vývoja a žiadať o finančnú podporu projektov v oblasti základného a aplikovaného výskumu od grantových agentúr,
  • podpory rozvoja vedy a výskumu pomocou mimorozpočtových externých zdrojov, najmä štrukturálnych fondov a súkromného kapitálu,
  • podpory vytvárania strategických partnerstiev v oblasti vedy a výskumu.

 • Ochrany zdravia, životného prostredia, celospoločenského rozvoja a spoločenskej zodpovednosti, a to najmä prostredníctvom:
  • podpory ochrany práv a záujmov spotrebiteľa,
  • podpory a propagácie zdravého životného štýlu a predchádzaniu chorobám,
  • prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov a ich dôsledkov,
  • rozvoja občianskeho dobrovoľníctva, aktívnej participácie občanov na miestnej, regionálnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni,
  • posilňovania demokratických princípov a hodnôt,
  • podpory komunikácie a dialógu medzi ľuďmi a medzi jednotlivými sektormi,
  • podpory aktivít za účelom rozvoja regiónu, cestovného ruchu, cezhraničnej spolupráce a rozvoja podnikania,
  • spolupráce s orgánmi štátnej správy a samosprávy na mestskej, regionálnej a národnej úrovni, školami a školskými zariadeniami, s občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami, rozvíjaním spolupráce a partnerstva s domácimi a zahraničnými organizáciami a iniciatívami, pôsobiacimi v súlade s cieľmi združenia a vytváranie siete spolupráce s nimi.

 • Súčasne s vyššie uvedenými aktivitami je združenie oprávnené:
  • organizačne zabezpečovať a usporadúvať semináre, školenia, vzdelávacie programy a konferencie v súlade s cieľmi združenia,
  • zabezpečovať vydavateľskú činnosť, prípadne sa spolupodieľať na vydavateľskej činnosti s inými subjektami,
  • vykonávať informačnú a poradenskú činnosť,
  • vypracúvať oponentúry, posudky, odborné stanoviská a pripomienky k rôznym projektom, analýzam, prácam, zákonom a ďalším dokumentom,
  • realizovať projekty v súlade s poslaním a činnosťou združenia,
  • vykonávať podnikateľskú a obchodnú činnosť, prípadne zriaďovať hospodárske subjekty, na zabezpečenie vlastných zdrojov pre realizáciu svojich zámerov, jednotlivých činností a dosahovanie cieľov.