Členstvo

Členom IPRV môže byť každý, kto sa k členstvu prihlási a súhlasí so stanovami združenia. Členstvo v združení je dobrovoľné a nikto nesmie byť k nemu nútený nijakým spôsobom. Zároveň na členstvo v združení nie je právny nárok a členstvo v združení nevylučuje členstvo v iných združeniach.

Členom združenia sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa stotožňuje s poslaním a cieľmi združenia a akceptuje hodnoty združenia, rešpektuje práva a povinnosti vyplývajúce zo stanov združenia. Členstvo v združení nie je obmedzené štátnou príslušnosťou, národnosťou, vekom, pohlavím, rasou, pôvodom, náboženským vyznaním, politickým zmýšľaním, sexuálnou orientáciou alebo sociálnym postavením.

Členskú základňu tvoria riadni a čestní členovia. Zoznam členskej základne vedie Predstavenstvo.

Členstvo v združení vzniká rozhodnutím Predstavenstva. Predsedníctvo rozhoduje o členstve v združení do tridsiatich dní od podania riadnej písomnej prihlášky. O svojom rozhodnutí informuje záujemcu o členstvo písomnou formou do desiatich dní, pričom svoje rozhodnutie nemusí odôvodniť.

  • Čestné členstvo môže združenie ponúknuť rôznym osobnostiam z oblasti spoločenského, politického, vedeckého a duchovného života, alebo sa ním môže stať osoba, ktorá významným spôsobom prispela k dobrému menu združenia, resp. ktorá významnou mierou prispieva na rozvoj združenia. O čestnom členstve rozhoduje Predstavenstvo a vzniká v okamihu jeho prijatia osobou, ktorej bolo navrhnuté.
  • Riadne členstvo vzniká zápisom do zoznamu členov združenia na základe písomnej prihlášky záujemcu o členstvo, ktorú schvaľuje Predstavenstvo na svojom najbližšom zasadnutí, a zaplatením členského poplatku. Podmienkou prijatia prihlášky fyzickej osoby je vek minimálne 18 rokov. Prihlášku si môžete stiahnuť tu:
 Prihláška do združenia IPRV pre fyzické osoby vo formáte .docx (96 kB)  Prihláška do združenia IPRV pre právnické osoby vo formáte .docx (97 kB)

Vyplnenú prihlášku prosíme zaslať na adresu Združenie IPRV – Inštitút pre podporu a rozvoj vzdelávania, vedy a výskumu, Liptovská 8, 821 09 Bratislava alebo mailom na adresu kancelaria@iprv.sk.

Členský poplatok člen uhrádza poukázaním na účet: Banka: Fio banka, a.s. Číslo účtu: 2400477202/8330 IBAN: SK3483300000002400411202 BIC kód: FIOZSKBAXXX Variabilný symbol: dátum narodenia vo formáte DDMMRRRR Správa pre prijímateľa: Členský príspevok za príslušný rok (uveďte aktuálny rok)